REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)
 • Klasifikácia (1)
 • Označovanie (2)
 • Balenie (1)
 • Oznamovanie (1)


 • Vyhľadávanie
  Oblasť
  2008-2024
  CLP / Oznamovanie
  Kto musí predložiť ECHA oznámenie do zoznamu klasifikácie a označovania?
  Oznámenie do zoznamu klasifikácií a označovaní majú povinnosť predložiť ECHA výrobcovia a dovozcovia.

  Táto povinnosť sa týka látok, ktoré podľa REACH podliehajú registrácii, ako aj látok, ktoré spĺňajú kritéria klasifikácie a sú uvádzané na trh samostatne alebo v zmesiach. Zložiek zmesí sa to týka vtedy, ak sú v zmesi v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako špecifický koncentračný limit pre danú látku a danú vlastnosť, prípadne v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako všeobecný (generický) koncentračný limit pre danú vlastnosť. Týka sa to aj látok, ktoré sa dovezú vo výrobkoch a ktoré podliehajú registrácii podľa článku 7 REACH.

  Ak spoločnosti z nečlenských krajín EÚ nechcú z dôvodu zachovania dôvernosti oznámiť svojim dovozcom z EÚ informácie o zložení svojich látok alebo zmesí, môžu poveriť jedného z dovozcov, aby v mene ďalších spoločností podal oznámenie (skupinové oznámenie). V takomto prípade by iba vybraný dovozca dostal všetky dôverné informácie, ktoré sú potrebné na oznámenie.

  Výhradní zástupcovia preberajú povinnosť dovozcov registrovať dovážané látky a preto môžu predložiť informácie nevyhnutné na oznámenie do zoznamu klasifikácií a označovaní ako súčasť dokumentácie k registrácii podľa REACH. Výhradní zástupcovia, ktorí už boli menovaní výhradnými zástupcami na účely registrácie podľa REACH, môžu podať aj skupinové oznámenie do zoznamu klasifikácií a označovaní. Z takýchto výhradných zástupcov sa môžu stať dovozcovia tým, že dostanú k dispozícii vzorku látky alebo zmesi, čím sa stanú zodpovednými za jej dovoz. Výhradný zástupcovia však nemôžu predložiť oznámenie v mene ich výrobcu z tretej krajiny.

  Súvisiace právne predpisy:
  nariadenie REACH (č. 1907/2006): čl. 6 a 7;
  nariadenie CLP (č. 1272/2008): čl. 39 a 40.

  id:42
  6/29/2010 12:47:10 PM