REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)
 • Klasifikácia (1)
 • Označovanie (2)
 • Balenie (1)
 • Oznamovanie (1)


 • Vyhľadávanie
  Oblasť
  2008-2024
  CLP / Balenie
  Aké sú podľa nariadenia CLP požiadavky na balenie?
  Vzhľadom na deštrukčné pôsobenie niektorých chemikálií na rôzne materiály a možnosť úniku chemikálie z obalu, sú definované určité požiadavky na materiál, z ktorého má byť obal vyrobený, na vzhľad a prevedenie obalu, ako aj na bezpečnostné prvky uzáveru.

  Tieto požiadavky závisia od toho, ako je chemikália klasifikovaná, ale aj od toho, komu je určená alebo dostupná. Ak existuje možnosť, že by sa k nej mohli dostať aj deti alebo ľudia, ktorí majú zníženú schopnosť vidieť a čítať informácie na označení, mali by byť chránení iným účinným spôsobom. Týka sa to najmä chemikálií, ktoré sú klasifikované v tých závažnejších triedach a kategóriách nebezpečnosti a zároveň sú predávané aj širokej verejnosti.

  Obal musí byť vyrobený z dostatočne odolného materiálu. Nesmie mať atraktívny vzhľad, ktorý by priťahoval pozornosť detí, ani tvar, ktorý by svojou podobnosťou s obalmi potravín, nápojov, krmív, liekov a kozmetických prípravkov mohol spôsobiť zámenu s takýmito produktmi. Dôvody takýchto opatrení sú zrejmé. Požiadavky na uzávery majú zabrániť tomu, aby nedošlo k náhodnému úniku obsahu obalu a aby sa nespotrebovaný obsah dal opäť nepriepustne uzavrieť. V niektorých prípadoch musia byť obaly chemikálií vybavené uzáverom odolným voči otvoreniu deťmi.

  Keďže niektoré bežné chemikálie používajú aj nevidomí alebo ľudia s poruchou zraku, musia mať možnosť pomocou hmatu zistiť, že v obale sa nachádza chemikália, s ktorou musia zaobchádzať so zvýšenou opatrnosťou. Na to slúžia tzv. hmatateľné výstrahy, ktoré sa musia neoddeliteľne spojiť s obalom, aby táto skupina ľudí mohla identifikovať hroziace nebezpečenstvo.

  Ak sa balenie skladá z vonkajšieho aj vnútorného obalu alebo aj medziobalu, na vonkajšom obale musí byť použité označovanie podľa predpisov pre prepravu. Označovanie podľa CLP je na vonkajšom obale dobrovoľné, musí však byť na vnútornom obale a medziobale. Ak je na vonkajšom obale piktogram podľa predpisov pre prepravu, nemusí tam byť piktogram podľa CLP v prípade, že sa vzťahuje na tú istú triedu alebo kategóriu nebezpečnosti.

  Súvisiace právne predpisy:
  nariadenie CLP (č. 1272/2008): čl. 33 a 35.
  id:41
  6/29/2010 12:44:09 PM