REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)
 • Klasifikácia (1)
 • Označovanie (2)
 • Balenie (1)
 • Oznamovanie (1)


 • Vyhľadávanie
  Oblasť
  2008-2024
  CLP / Označovanie
  Čo predstavuje označovanie podľa nariadenia CLP?
  Označovanie látky alebo zmesi vychádza z jej klasifikácie. Pomocou prvkov označovania je používateľ na etikete informovaný o najzávažnejších nebezpečných vlastnostiach chemikálie a o spôsoboch, ako ju bezpečne používať tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo životného prostredia.

  Medzi prvky označovania patria výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia. Prvky označovania sú štandardizované, majú výrazne upozorňovať na hroziace nebezpečenstvo a musia byť čitateľné. Veľkosť výstražných piktogramov je predpísaná.

  Okrem toho musia byť na etikete uvedené identifikačné údaje o dodávateľovi chemikálie, identifikačné údaje o chemikálii a o jej množstve. Ak sa chemikália uvádza na trh Slovenskej republiky, informácie na etikete musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

  Aby nedošlo k duplicite alebo uvedeniu nadbytočných prvkov označovania (výstražných slov, výstražných piktogramov, výstražných a bezpečnostných upozornení), boli vytvorené pravidlá priority. Na etikete sa spravidla neuvádza viac ako šesť bezpečnostných upozornení s výnimkou prípadu, ak je to potrebné na vystihnutie charakteru a závažnosti nebezpečenstva.

  Na etikete majú byť výstražné piktogramy, ktoré upozorňujú na nebezpečné vlastnosti. Výstražné piktogramy podľa prílohy V nariadenia CLP možno nájsť v rôznych grafických formátoch na internetovej stránke Organizácie spojených národov (UN): http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

  Výstražné a bezpečnostné upozornenia nájdete v prílohe III a IV nariadenia CLP (1272/2008). Okrem toho sú v prílohe II uvedené aj znenia ďalších informácií o nebezpečnosti, ktoré sa do CLP dostali z predchádzajúceho systému EÚ (smernice 67/548 a 1999/45). Sú kódované odlišne (EUH) ako výstražné (H) a bezpečnostné (P) upozornenia.
  id:45
  3/11/2011 10:08:19 AM
  Môžeme po 1. júni 2015 predávať zmesi klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 1999/45/ES, ak boli už uvedené na trh pred 1. júnom 2015 iným účastníkom v našom dodávateľskom reťazci alebo musíme zmes označiť podľa nariadenia CLP ?
  V nariadení 1272/2008 (CLP) je prechodné ustanovenie, ktoré do 1. júna 2017 umožňuje, aby sa nemuseli klasifikovať, označovať a baliť podľa CLP tie zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené podľa starých pravidiel smernice 1999/45/ES za podmienky, že boli už uvedené na trh pred 1. júnom 2015. Umožňuje to tým účastníkom dodávateľského reťazca, ktorí môžu dokázať, že je splnená podmienka článku 61(4) CLP, t.j. zmes bola uvedená na trh už pred 1. júnom 2015, aby zmes naďalej predávali s označením podľa smernice 1999/45/ES. Upozorňujeme, že to už neplatí pre chemické látky, pre ktoré už prechodné obdobie uplynulo.

  Podrobnosti nájdete v časti 2.3 Usmernenia o označovaní a balení v súlade s CLP na internetovej stránke ECHA (http://echa.europa.eu/) v časti „Guidance (Usmernenie)“ – „Guidance Documents (Dokumenty o usmerneniach)“ - „Guidance on CLP (Usmernenia k nariadeniu CLP)“. Uvedené usmernenie je dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

  Odpoveď na túto otázku môžete nájsť aj na stránke ECHA medzi často kladenými otázkami (Q&As) s ID číslom 0234 (http://echa.europa.eu/support/qas-support/search-qas).
  id:59
  5/22/2015 1:21:19 PM