REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)
 • Klasifikácia (1)
 • Označovanie (2)
 • Balenie (1)
 • Oznamovanie (1)


 • Vyhľadávanie
  Oblasť  VAŠA POŽIADAVKA
  Your Request
  Formulár/Form


  RIEŠITEĽ (CCHLP)

  Prihlásenie
  2008-2023
  CLP / Klasifikácia
  Čo je klasifikácia a kto je povinný chemikáliu klasifikovať?
  Klasifikácia chemikálie (látky alebo zmesi) vyjadruje typ a závažnosť jej nebezpečnosti, t.j. jej potenciálny škodlivý účinok na ľudské zdravie alebo životné prostredie. Kritériá, na základe ktorých sa chemikália klasifikuje, sú uvedené v nariadení CLP, resp. v smerniciach o nebezpečných látkach a nebezpečných prípravkoch (v SR zákon č. 67/2010 - § 41 až 47).

  U látok, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu v prílohe VI k nariadeniu CLP, sa použije harmonizovaná klasifikácia. Ak látka nemá harmonizovanú klasifikáciu, klasifikuje sa pomocou kritérií jedného alebo oboch systémov. U zmesí sa vždy zisťuje, či spĺňajú kritériá klasifikácie. Zohľadňujú sa pri tom všetky klasifikácie látok v zmesi a ich koncentrácie.

  V niektorých prípadoch nariadenie REACH vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia klasifikovali aj látky, ktoré sa neuvádzajú na trh. Týka sa to medziproduktov izolovaných na mieste, prepravovaných medziproduktov aj látok používaných na technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD).

  Povinnosť klasifikovať sa týka aj výrobcov špecifických výrobkov, ktoré vyhovujú definícii výbušných výrobkov. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.1 prílohy I k nariadeniu CLP.

  Distribútor (vrátane maloobchodného predajcu) a následný užívateľ môžu prevziať klasifikáciu látky alebo zmesi od iného subjektu v dodávateľskom reťazci, napríklad z karty bezpečnostných údajov. Nesmú však zmeniť zloženie látky alebo zmesi.

  Súvisiace právne predpisy:
  nariadenie CLP (č. 1272/2008);
  nariadenie REACH (č. 1907/2006);
  smernica 1999/45/ES;
  smernica 67/548/EHS;
  zákon 67/2010.

  id:39
  6/29/2010 12:31:29 PM