REACH (6)
 • Informácie v dodávateľskom reťazci (1)
 • Následní užívatelia (1)
 • Všeobecné informácie (1)
 • Distribútori (1)
 • Registrácia (1)
 • Predregistrácia (1)

 • biocídy (4)
  detergenty (2)
  CLP (5)

  Vyhľadávanie
  Oblasť  VAŠA POŽIADAVKA
  Your Request
  Formulár/Form


  RIEŠITEĽ (CCHLP)

  Prihlásenie
  2008-2023
  REACH / Registrácia
  Kedy musíme registrovať látku?
  Ak spoločnosť (podnikateľ) vyrába alebo dováža chemickú látku v množstve viac ako 1 tona ročne, jej (jeho) povinnosťou je látku v určených termínoch zaregistrovať. Informácie o vlastnostiach a používaní látky, o nebezpečnosti a potenciálnych rizikách, ktoré látka predstavuje, sa oznamujú Európskej chemickej agentúre prostredníctvom registračnej dokumentácie v elektronickom formáte. Registrácia sa týka samotných látok, látok v zmesiach a určitých prípadov látok vo výrobkoch. Registrácia nie je forma schválenia alebo odobrenia. Registrácia je založená na zásade „jedna látka, jedna registrácia". To znamená, že výrobcovia a dovozcovia tej istej látky majú predložiť svoju registráciu spoločne. Látky, ktoré nie sú registrované (pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka), sa nesmú uvádzať na trh v EÚ.
  Všetky látky nad 100 t/rok a všetky CMR látky nad 1 t/rok už mali byť zaregistrované, pretože pre tieto hmotnostné rozsahy už uplynul konečný termín registrácie. Tretí konečný termín registrácie zavedených látok je v roku 2018. Dokumentácia k registrácii sa musí predložiť do 1. júna 2018 pre látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v množstvách viac ako 1 t/rok. Za registráciu látky sa účtuje poplatok.

  CMR - karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu
  id:53
  10/8/2013 3:36:23 PM