REACH (6)
 • Informácie v dodávateľskom reťazci (1)
 • Následní užívatelia (1)
 • Všeobecné informácie (1)
 • Distribútori (1)
 • Registrácia (1)
 • Predregistrácia (1)

 • biocídy (4)
  detergenty (2)
  CLP (5)

  Vyhľadávanie
  Oblasť
  2008-2024
  REACH / Informácie v dodávateľskom reťazci
  Kedy treba vypracovať kartu bezpečnostných údajov?
  Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) má povinnosť vypracovať pre nebezpečnú látku alebo zmes každý účastník dodávateľského reťazca (výrobca, dovozca, distribútor, následný užívateľ) a poskytovať ju svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru. Pre zmesi, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné, sa poskytuje KBÚ iba za určitých okolností a na žiadosť odberateľa zmesi. Dodávateľ výrobku, ktorý obsahuje určité látky, má povinnosť poskytovať príjemcovi dostatočné informácie o bezpečnom používaní výrobku, nie však formou KBÚ.
  KBÚ sa musí poskytovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh. Uvádzanie na trh znamená dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. KBÚ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr v deň prvého dodania látky alebo zmesi.
  Požiadavky pre vypracovanie (KBÚ) môžete nájsť v prílohe II REACH. Príloha II REACH bola neskôr upravená nariadením č. 453/2010.
  id:54
  10/8/2013 3:53:19 PM