REACH (6)
biocídy (4)
detergenty (2)
CLP (5)

Vyhľadávanie
OblasťVAŠA POŽIADAVKA
Your Request
Formulár/Form


RIEŠITEĽ (CCHLP)

Prihlásenie
2008-2023
Vaša požiadavka - Your request
*Meno/FirstName:
*Priezvisko/Surname:
*E-mail:
Telefón/Phone:
*Spoločnosť/Company:
*Predmet/Subject:
*Vy ste/Status:
*Text požiadavky
Question/Request:
*) označené pole je povinné/mandatory field

Subject: biocídy = Biocides, detergenty = Detergents
Status: výrobca = Manufacturer, dovozca = Importer, následný užívateľ = Downstream user

------------------------------------------------------------------

Odoslanie požiadavky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľom systému asistenčného pracoviska (Helpdesk) je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) – Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP). MH SR má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov a je kontaktným bodom pre akékoľvek otázky prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Asistenčné pracovisko CCHLP je ustanovené chemickým zákonom. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie bezplatného poradenstva. Osobné údaje sú spracúvané z dôvodu plnenia úloh, ktoré asistenčnému pracovisku vyplývajú z legislatívy EÚ. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Podrobnosti o ochrane osobných údajov a právach dotknutých osôb